Wolontariat

wolontariat.png

Szkolne Koło Wolontariatu

"Dobro - im więcej go dajesz, tym więcej dostajesz."

Czym jest wolontariat?

Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa voluntas-(łac. dobrowolność, ochotniczość), oznacza dobrowolną, nieodpłatna i świadomą pracę na rzecz innych ludzi lub całego społeczeństwa.

Zasady, którymi kieruje się wolontariusz i wolontariuszka to:

  • dzielenie się pomysłami,
  • współpraca z innymi osobami,
  • realizowanie przydzielonych zadań,
  • pomaganie.

Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

  • Wolontariuszem może zostać każdy , kto chce pomagać innym i być przykładem dla innych.
  • Aktywność SKW opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
  • Członkowie SKW mogą podejmować działania w czasie, który nie koliduje z zajęciami lub wykonywaniem prac domowych.
  • Członkowie SKW kierują się życzliwością i chęcią niesienia pomocy.
  • Członkowie SKW za prężną i systematyczną pracę na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej mogą być nagrodzeni uznaniem słownym, pochwałą na forum szkoły oraz adnotacją na świadectwie ukończenia szkoły (Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe - Dz.U. z 2019r., poz.1148 ze zm. i Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków (Dz.U. z 2019r., poz.1700 ze zm.).

Rok szkolny 2020/2021

Najlepszym sposobem na zrozumienie czym jest empatia, wrażliwość i bezinteresowność jest aktywny udział w akcjach organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu. Część zaplanowanych na bieżący rok szkolny zadań została wykonana przez naszych wolontariuszy jeszcze „w trybie stacjonarnym” (było to np.: zebranie cebulek żonkilowych i zasadzenie ich w przyszkolnym ogródku, przygotowanie mini-wystawy pod hasłem „Pomagam”, zorganizowanie koleżeńskiej pomocy dydaktycznej). Kolejne przedsięwzięcia zostały przeniesione do świata wirtualnego. Opiekunowie SKW przekazywali wychowawcom klas i wolontariuszom propozycje zajęć lub działań szerzących szeroko pojętą ideę wspierania. Były to następujące tematy i zagadnienia: „Listopad miesiącem dobroczynności”, „Nie tylko święty przynosi prezenty”, „Hospicjum to też życie”, „Wiele możliwości na Światowy Dzień Wody”, „Żyjmy w zgodzie z naturą”, „Pomaganie przez pisanie”.

Liczymy na nowe pomysły i gotowość do działania, bo wolontariat nie ma granic, a potrzeb w otaczającym nas świecie jest bardzo dużo.

opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu,
koordynator - Izabela Łuckiewicz

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (ang. International Volunteer Day, IVD), również Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny – święto obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku.

Obchody koordynowane są przez Wolontariuszy ONZ (ang. United Nations Volunteers, UNV)

Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego oraz osiągnięcie  Milenijnych Celów Rozwoju.

Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego.

Rok 2001 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu, co przyczyniło się do aktywizacji działań w tej dziedzinie.

Wolontariat to aktywność dla osób w każdym wieku. Cieszy się zainteresowaniem dorosłych i seniorów, ale najchętniej podejmowany jest przez osoby młode. Co istotne – żeby zostać wolontariuszem nie trzeba być pełnoletnim, a w wielu miejscach od wolontariuszy nie są wymagane żadne specjalne kompetencje, wykształcenie czy doświadczenie.

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła) skupione nie tylko na pomocy   w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF. W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, w dużej mierze z powodu braku odpowiednich inicjatyw w czasach PRL-u. Sytuacja ulega jednak wyraźnej poprawie od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe. Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami. Do tego grona należą również uczniowie naszej szkoły, którzy pięknie dzielą się dobrem i pomagają każdej potrzebującej osobie.

 

Szkoła Podstawowa Nr 37
im. Kazimierza Górskiego
w Białymstoku
ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok
tel. 85 6543987
fax. 85 6541289
e-mail sp37@um.bialystok.pl
e-mail Rady Rodziców
radarodzicowsp37@o2.pl
e-mail Inspektor Ochrony Danych
iod.patrem@gmail.com
Powrót na początek strony